Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Energie Keurmerk

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren; Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energie Keurmerk;
Object: Individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnd(e) (nieuwbouw-) woning, winkel, bedrijfspand of appartement, of enige andere onroerende zaak;

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.
3. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Opdrachtnemer zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Opdrachtnemer de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
4. Indien, nadat Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
5. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
6. Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Opdrachtnemer zijn bevestigd
7. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Opdrachtnemer – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
8. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Opdrachtnemer zijn medegedeeld.

Artikel 3 – Specifieke bepalingen over energielabels

1. Wij zijn verplicht om van onze opnamegegevens een zogeheten monitoringbestand op te sturen naar de landelijk beheerder (RVO) om de authenticiteit van uw energielabel te waarborgen. Het monitoringbestand betreft de minimale hoeveelheid data (geen persoonsgegevens) die de overheid nodig heeft om aan de rapportageplicht van de EU te voldoen. Wij gaan ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Als dit wel zo is, kunnen wij de opdracht niet uitvoeren.
2. Het is mogelijk dat de certificatie-instelling een controle-onderzoek zal uitvoeren. Als de certificatie- instelling geen toestemming krijgt om de woning voor een controle-onderzoek te betreden, kan het energielabel worden verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van RVO.

Artikel 4 – Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
2. Voor standaarddiensten zoals op de site www.Energie-keurmerk.nl (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.
3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
4. Indien door Opdrachtnemer Werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een Object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal Opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de Werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.
5. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
6. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Diversen

1. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het Object. Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal Opdrachtnemer gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Opdrachtnemer kan van Opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.
2. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Opdrachtnemer aanspraak gemaakt worden op:
• De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• (indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform
• ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid
• 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen);
• (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Opdrachtnemer geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer vervaardigde rapportages berusten bij Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtnemer vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.

Artikel 9 – Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat Opdrachtgever ontvangst van de rapportage weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip is verricht, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
3. Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.
4. Indien er door Opdrachtgever, al dan niet met betrekking tot een meerjarenonderhoudsplanning, gebruik wordt gemaakt van een door Opdrachtnemer aangeboden abonnement, wordt deze stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste drie maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk opzegt en dit door de wederpartijpartij bevestigd wordt, in welk geval de overeenkomst op die datum eindigt.

Artikel 10 – Overmacht

1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, dat de nakoming door Opdrachtnemer zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden.

Artikel 11 – Klachten en aansprakelijkheidsstellingen

1. Opdrachtgever dient klachten jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Opdrachtnemer te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de Werkzaamheden of het uitbrengen van de rapportage door Opdrachtnemer.
2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Opdrachtnemer bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van her inspectie en/of schadevergoeding.
5. Klachten inzake facturen van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Opdrachtnemer of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, tot een maximum van € 4.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Opdrachtnemer komt, geldt voor Opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, heeft Opdrachtnemer het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of Opdrachtnemer de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet of onjuist vermelden van dergelijke onderdelen of gebreken door eigenaar, gebruiker of door Opdrachtgever ingeschakelde makelaar of derden), schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Opdrachtnemer verstrekte informatie die Opdrachtnemer vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Opdrachtnemer zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
6. Indien Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en derden voor uit de, door Opdrachtnemer uitgevoerde, keuring voortvloeiende Werkzaamheden, accepteert Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor die Werkzaamheden.
7. Indien er sprake is van een bouwtechnische keuring, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken gemeld die, rekening houdend met hetgeen in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden is aangegeven, worden gesignaleerd. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die rekening houdend met hetgeen in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden is aangegeven niet worden gesignaleerd, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die Opdrachtnemer niet geïnspecteerd heeft en waarvan Opdrachtnemer in de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
9. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het Object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

Artikel 13 – Vervaltermijn

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

Artikel 14 – Persoonsgegevens (AVG)

1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement (bijlage 1) en verwerkersovereenkomst (bijlage 2) van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam.

Bijlage 1
Privacy statement Energie Keurmerk

Persoonsgegevens

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat gebeurt in overeenstemming met de wetgeving en gebeurt altijd zorgvuldig. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt en uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Energie Keurmerk en de aan haar gelieerde dochterondernemingen, hierna ook aan te duiden als ‘Energie Keurmerk’. De actuele Privacyverklaring vindt u op onze website, www.energie-keurmerk.nl.

Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij o.a. aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een offerte of het afsluiten van een contract, het solliciteren via de website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

• Voor de nakoming van contracten en overeenkomsten;
• Voor de afhandeling van informatieverzoeken;
• Voor de afhandeling van klachten;
• Verwerking van sollicitaties;
• Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
• Voor het aanbieden van producten en diensten.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren / beheerders, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Energie Keurmerk en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over projecten en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Ook kunnen wij door de informatie slim te verwerken aanbiedingen persoonlijker en/of relevanter voor u maken.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

• U daar toestemming voor hebt gegeven;
• Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
• Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst/ contract tussen u en Energie Keurmerk. Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen.
Energie Keurmerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij u over deze cookies en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen of wij cookies mogen gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt schriftelijk bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, te sturen, voorzien van uw contactgegevens aan Energie Keurmerk , t.a.v. Privacy Officer, 3016BM, Rotterdam. Wij kunnen u dan alsnog vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Wij zorgen ervoor dat u binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden.

Rechten

Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

• U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
• Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens bezitten, dan kunt u deze laten corrigeren.
• Ook heeft u het recht te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
• U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.
• Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back- upsystemen verwijderen.

Indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden.

Bijlage 2
Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Opdrachtgever: degene die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Energie Keurmerk,

1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
2. Het Privacy Statement is beschikbaar op de website van Opdrachtnemer en kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd. In deze privacyverklaring staat onder andere vermeld welke gegevens Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt, alsmede de doeleinden van de verwerking.
3. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
4. De werknemers van Opdrachtnemer worden in hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens.
5. Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet wordt alles conform voorgeschreven regelgeving gemeld.
6. De persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.